China 2005: Xi'an, Suzhou, Shanghai, Hangzhou, Beijing